Xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013

21/05/2014

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 09/01/2014 của UBND Tỉnh về việc kiểm tra, xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 18 đến ngày 26/02/2014, UBND tỉnh đã thành lập 04 Đoàn kiểm tra đồng loạt thực hiện công tác kiểm tra, xem xét đạt chuẩn nông thôn mới tại 20 xã điểm và xã Nhạo Sơn. Theo kết quả đánh giá, đến nay, các xã đã cơ bản đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.

Tại huyện Sông Lô, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, xem xét nhất trí đánh giá 03 xã của huyện Sông Lô cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận xã Đồng Thịnh, Đồng Quế, Nhạo Sơn đạt chuẩn NTM năm 2013. Tuy nhiên, xã Đồng Quế cần tiếp tục hoàn thiện nhà luyện tập thể thao Trung tâm văn hóa xã; còn lại các xã Đồng Thịnh và Nhạo Sơn đến hết 31/3/2014 đã cơ bản hoàn thành các hạng mục còn dang dở và hoàn thành 19 tiêu chí.

Tại huyện Lập Thạch, Đoàn kiểm tra xem xét, nhất trí đánh giá 03 xã của huyện Lập Thạch cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, trong đó có xã Tử Du thực hiện 18 tiêu chí (tiêu chí chợ thực hiện giai đoạn sau). Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận xã Tử Du, Thái Hòa, Đình Chu đạt chuẩn NTM năm 2013. Tuy nhiên, xã Tử Du cần phải tiếp tục xây dựng nhà chức năng của Trung tâm văn hoá xã; xã Đình Chu cần hoàn thiện di chuyển đường điện cao thế ra khỏi khu vực sân thể thao xã trong quý II/2014.

Tại huyện Vĩnh Tường, Đoàn kiểm tra đã xem xét, nhất trí đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận xã Tam Phúc, Thượng Trưng, Ngũ Kiên của huyện Vĩnh Tường cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Riêng xã Tam Phúc thực hiện 18 tiêu chí (tiêu chí chợ không thực hiện, do xã không nằm trong quy hoạch mạng lưới chợ). Đoàn yêu cầu các xã cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung: Xã Tam Phúc tiếp tục thực hiện các hạng mục thuộc nhà chức năng của Trung tâm thể thao xã; Xã Thượng Trưng cần nghiên cứu phương án tốt nhất để thực hiện phần lề đường và mở rộng chỗ tránh xe, quay đầu xe do vướng đất lúa.

Tại huyện Tam Đảo, Đoàn kiểm tra đã nhất trí đánh giá xã Hồ Sơn và xã Bồ Lý đã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí văn hóa, do chưa đủ 50% số thôn trong xã đạt danh hiệu “thôn văn hóa” 5 năm liền. Tuy nhiên, để động viên tinh thần và ý chí quyết tâm của đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Hồ Sơn và Bồ Lý trong công cuộc xây dựng NTM 3 năm qua, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh công nhận Hồ Sơn, Bồ Lý là xã đạt chuẩn. Tuy nhiên, các xã cần tiếp tục hoàn thiện: Xây dựng nhà Ban quản lý chợ (Hồ Sơn) và chỉ đạo nhà thầu thi công khu nhà luyện tập thể thao, hoàn thiện phần lề đường và mở rộng chỗ quay đầu xe của các tuyến đường giao thông nông thôn do vướng đất lúa (xã Bồ Lý).

Tại huyện Tam Dương, Đoàn kiểm tra xem xét, nhất trí đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận xã Vân Hội, Hợp Thịnh, Đạo Tú đạt chuẩn. Trong đó tiêu chí chợ của xã Vân Hội thực hiện giai đoạn sau. Riêng xã Đạo Tú, cần tiếp tục thi công các hạng mục còn thiếu, hoàn thiện về tiêu chí chợ.

Tại huyện Bình Xuyên, Đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận xã Tam Hợp, Tân Phong đạt chuẩn.

Tại huyện Yên Lạc, Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận xã Liên Châu, Yên Đồng, Nguyệt Đức đạt chuẩn với 19 tiêu chí cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, xã Nguyệt Đức cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện lề đường giao thông nội đồng để đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao tuổi thọ của mặt đường. Riêng nội dung xây dựng nhà Ban quản lý chợ sẽ được thực hiện trong năm 2014.

Tại thị xã Phúc Yên, Đoàn kiểm tra nhất trí đánh giá xã Nam Viêm đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí chợ của xã Nam Viêm thực hiện giai đoạn sau. Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh xét công nhận xã Nam Viêm đạt chuẩn. Còn 02 công trình (nhà chức năng và sân khấu ngoài trời), UBND xã đã phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán và đang tích cực huy động vốn để khởi công, hoàn thành trong quí II/2014.

Riêng xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên), xã mới chỉ đạt 17/19 tiêu chí. Nội dung và khối lượng thực hiện của 02 tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá và chợ nông thôn chưa đạt so với yêu cầu. Đoàn kiểm tra đánh giá xã Định Trung chưa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013.

Căn cứ kết quả kiểm tra và kết luận của 04 Đoàn kiểm tra tại 20 xã điểm và xã Nhạo Sơn, các xã đã nhanh chóng triển khai thực hiện những nội dung yêu cầu sau kiểm tra. Ngày 08/4/2014, Hội đồng xét đạt chuẩn NTM tỉnh đã họp và thống nhất công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM. Đối với xã Định Trung, hiện nay còn 02 tiêu chí chưa đạt đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Vĩnh Yên và Ban Chỉ đạo xã Định Trung tiếp tục hoàn thiện các nội dung của 02 tiêu chí này để làm cơ sở xem xét, công nhận đạt chuẩn trong thời gian tiếp theo.

Năm 2014, Vĩnh Phúc phấn đấu có thêm 17 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới là: Xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên; Cao Minh, thị xã Phúc Yên; Nhạo Sơn và Tân Lập, huyện Sông Lô; Bắc Bình và Triệu Đề, huyện Lập Thạch; Duy Phiên và Kim Long, huyện Tam Dương; xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo; xã Hương Sơn và Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên; xã Vũ Di, Tân Cương và Bình Dương, huyện Vĩnh Tường; Trung Kiên, Văn Tiến và Trung Hà, huyện Yên Lạc. Đến thời điểm này, xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã còn lại sẽ phấn đấu để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay.

Ngô Yến

Các tin đã đưa ngày: