Kết quả sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/05/2014

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong Tỉnh, sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều biến đổi, nông dân đã có thể an cư, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều vẫn đề cần giải quyết như: Hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp, khối lượng hàng hóa ít; công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề chưa phát triển mạnh; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm còn phổ biến, nhất là lao động khu vực nông thôn; việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất chưa thực hiện được nhiều, đã hạn chế đưa tiến bộ kỹ thuật và cơ giới vào sản xuất; môi trường nông thôn còn nhiều bức xúc,...

Sau 3 năm triển khai đồng bộ các tiêu chí, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và của chính người nông dân, bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi và mùa vụ đã chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa.

Các tiến bộ kỹ thuật tiếp tục được áp dụng rộng rãi, việc áp dụng kỹ thuật - công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được tăng cường. Đã hình thành nhiều mô hình chuyên canh sản xuất hàng hóa. Một số cây trồng đặc trưng của Tỉnh có hiệu quả kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng như: Su su, bí đỏ, thanh long ruột đỏ, dưa chuột. Nhiều giống vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao và mô hình chăn nuôi hiệu quả được triển khai rộng khắp trên địa bàn Tỉnh như: Lợn siêu nạc, gà đẻ trứng, bò sữa,…Giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác tăng từ 70 triệu đồng/ha năm 2009 lên 100 triệu đồng/ha năm 2010 và đạt 120 triệu đồng/ha năm 2012. Trong 3 năm qua các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức 825 lớp đào tạo nghề các loại cho 28.877 lượt nông dân; xây dựng 40 mô hình trình diễn về phát triển sản xuất bằng các giống cây, con mới cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động khi nông nhàn, góp phần tăng thu nhập cho khu vực nông thôn trên địa bàn Tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn từ 17,28 triệu đồng (năm 2011) tăng lên 21,9 triệu đồng (năm 2012) và ước đạt 27,36 triệu đồng/người (năm 2013).

Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới; đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng cơ bản được cứng hóa hoặc tu sửa nâng cấp. Đã cứng hóa 100% đường liên xã, 84% đường trục xã, 81% đường trục thôn và 24,5% đường giao thông nội đồng.

Hệ thống thủy lợi trên địa bàn Tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. Các công trình đầu mối, trạm bơm, hồ đập vùng khó khăn về nguồn nước đã từng bước được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng. Hệ thống điện lưới, viễn thông đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất và nhu cầu đời sống nhân dân; 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật viễn thông đạt tiêu chí quốc gia, sóng viễn thông được phủ 98% diện tích toàn Tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng truy cập mạng Internet của cộng đồng dân cư nông thôn. Mạng lưới chợ nông thôn được nâng cấp, xây mới góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống nhân dân. Sau 3 năm triển khai thực hiện, trên địa bàn Tỉnh đã có 15 xã điểm có chợ. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực; tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng từ 70,34% (năm 2011) lên 74,21% (năm 2012) và dự kiến năm 2013 là 77,7%; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 56,53% (năm 2011) lên 60,05% (năm 2012) và dự kiến năm 2013 đạt 63,3%...

Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: Giáo dục, đào tạo được quan tâm đặc biệt; toàn tỉnh đã phổ cập trung học cơ sở từ năm 2002; hiện nay vẫn duy trì đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở ở 100% số xã trong tỉnh; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 92%. Cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học được tăng cường theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa. Trong 2 năm liền, 2012 và 2013 tỉnh Vĩnh Phúc đứng đầu cả nước về điểm bình quân thi vào đại học.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa được triển khai tích cực. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ và nhân dân được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 61,5%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 1,5-2%, đến nay còn 6,5%. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt kết quả tốt. Hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, rút kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo điểm, trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu tập trung nguồn lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo để năm 2014 có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời đến hết năm 2015, toàn Tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50% số xã và phấn đấu đến năm 2018 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục điều chỉnh bổ sung một số tiêu chí, trong đó có tiêu chí môi trường và tiêu chí thu nhập theo hướng đảm bảo phù hợp với từng vùng để có thể thực hiện trong những năm tiếp theo. Tăng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương cho Chương trình mục tiêu quốc gia đối với Vĩnh Phúc, nhất là hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, để đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Ngô Yến

 

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: