Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20/05/2014

Vĩnh Phúc hiện có 3 cơ quan báo chí là Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình Tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc và 208 đơn vị hoạt động về báo chí, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử; 5 cơ quan đại diện báo Trung ương thường trú trên địa bàn Tỉnh. Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong Tỉnh đã thực hiện tốt các kế hoạch, chỉ đạo của UBND, qua đó đã tuyên truyền tốt chủ trương đường lối, chính sách và các hoạt động của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh; tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, về quốc phòng-an ninh, cũng như phổ biến kiến thức, công nghệ mới,…Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác chỉ đạo, quản lý và các hoạt động báo chí trên địa bàn Tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết. Vì vậy, trong năm 2013, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Kết quả nghiên cứu đề tài có giá trị khoa học, ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Đề tài đã đánh giá được những đóng góp to lớn của hoạt động báo chí đối với sự nghiệp phát triển KT-XH, củng cố an ninh-quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Những năm qua hoạt động báo chí bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, Luật Báo chí, Luật Xuất bản, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí của cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trong Tỉnh có nhiều tiến bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông luôn chủ động, kịp thời tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Tỉnh ban hành một số kế hoạch tuyên truyền nhân các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của Tỉnh; kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có báo cáo đánh giá hoạt động của các cơ quan báo chí trong Tỉnh, chỉ rõ những sai sót và yêu cầu các cơ quan báo chí khắc phục, rút kinh nghiệm; chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý báo chí tổ chức giao ban báo chí với các cơ quan báo chí của Tỉnh và văn phòng đại diện các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn; đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến những vấn đề quan trọng, đặc biệt là các vấn đề được dư luận quan tâm. Hàng năm, phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên; tổ chức nhiều cuộc thi báo chí nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ phóng viên, biên tập viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí trên địa bàn Tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để quản lý còn thiếu và chưa theo kịp thực tiễn phát triển; tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thông tin nhiều chiều trên nhiều loại hình báo chí, với nhiều cơ quan báo chí cùng tham gia nên khó chỉ đạo, quản lý, nhất là thông tin trên internet; đội ngũ cán bộ làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí ít, điều kiện làm việc còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến công tác theo dõi, kiểm tra các hoạt động và thông tin của báo chí chưa đáp ứng yêu cầu; một số cơ quan chức năng không chủ động kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí và các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng tình hình, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong những năm tới như sau:

- Thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của báo chí, giải quyết tốt mối quan hệ giữa việc đảm bảo tính định hướng và việc đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Phân tích, đánh giá nghiêm túc xu hướng vận động, phát triển của mạng xã hội, trang thông tin trực tuyến, blog,…để phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế các tác động tiêu cực của chúng.

- Xây dựng quy hoạch phát triển báo chí phù hợp. Hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành báo chí, phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý về báo chí; chế độ chính sách và đầu tư thích hợp đối với lĩnh vực báo chí. Điều chỉnh hoạt động báo chí thông qua định hướng của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước, vừa bảo đảm sự thông thoáng cho nhà báo và các cơ quan báo chí phát huy tính năng động, sáng tạo. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về báo chí.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả bộ máy quản lý; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật báo chí.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đây là nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước về báo chí có quan hệ trực tiếp tới chính trị. Báo chí không những phản ánh dư luận mà còn tạo ra và hướng dẫn dư luận. Vì vậy, hoạt động này cần diễn ra thường xuyên, nhanh nhạy để kịp thời ngăn chặn, xử lý những vi phạm pháp luật về báo chí.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày: