Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/12/2013

 
 
Lễ tôn vinh công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc
Công tác thi đua - khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái lập thành tích trong lao động, sản xuất và công tác. Để đáp ứng yêu cầu hiện nay, với chức năng tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo UBND Tỉnh, năm 2012 Văn phòng UBND Tỉnh đã tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.
Mục đích của việc thi đua - khen thưởng là nhằm động viên, giáo dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đề ra.
Nhận thức được điều đó, công tác thi đua - khen thưởng những năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong Tỉnh. Các phong trào thi đua được phát triển sâu rộng trên địa bàn Tỉnh, với nhiều hình thức phong phú có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng thời Tỉnh đã kịp thời có những chính sách khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm coi trọng khen thưởng tập thể và các cá nhân, lao động trực tiếp. Tạo động lực thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Tỉnh đề ra; kinh tế phát triển, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Tuy vậy, công tác thi đua - khen thưởng thời gian vừa qua bộc lộ một số mặt hạn chế như: Tại một số cơ quan, đơn vị, việc chỉ đạo công tác thi đua - khen thưởng còn buông lỏng, chưa tập trung, thiếu cụ thể, vẫn còn mang tính hình thức coi nhẹ phong trào thi đua, chỉ chú trọng khen thưởng cuối năm, làm mất đi ý nghĩa thực của công tác thi đua - khen thưởng; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua - khen thưởng của Nhà nước chưa được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện kịp thời theo yêu cầu của tình hình mới; ở một số địa phương, đơn vị ít tổ chức phát động phong trào thi đua riêng biệt, mà chỉ tham gia những chương trình trọng tâm, trọng điểm được tổ chức trên toàn Tỉnh. Trong công tác khen thưởng, đối tượng khen thưởng còn chưa chú trọng đến kinh tế hộ gia đình, công nhân, nông dân, người lao động sản xuất trực tiếp, các lĩnh vực khó khăn độc hại, khen thưởng đột xuất,…; ngoài các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua Khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, Vĩnh Phúc chưa có nhiều hình thức khen thưởng khác để động viên các tập thể, cá nhân và làm đa dạng thêm công tác khen thưởng của Tỉnh.
Từ thực tiễn công tác thi đua - khen thưởng của tỉnh Vĩnh Phúc, để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trong thời gian tới, cần quan tâm, thực hiện một số vấn đề sau:
Trước tiên, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua - khen thưởng. Các cấp ủy Đảng cần quán triệt các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng về thi đua, khen thưởng trong các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sự chỉ đạo và quản lý của nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng trong các văn bản pháp luật của Nhà nước, để vận dụng một cách cụ thể, sáng tạo vào ngành, địa phương, đơn vị mình từ đó có sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, kịp thời làm cho công tác thi đua - khen thưởng bắt nhịp được với hơi thở của thực tiễn cuộc sống, phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, thực hiện được nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
Thứ hai, nâng cao nhận thức về công tác thi đua - khen thưởng và quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng. Phải bám sát và thực hiện nguyên tắc khen thưởng: “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”; trong đó chú trọng khen thưởng đối tượng người lao động trực tiếp là chính, phải xem người lao động là nền tảng của phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị về Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định, chính sách về thi đua - khen thưởng của Nhà nước và của đơn vị đến mọi đối tượng.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến và tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Khi tổng kết, rút kinh nghiệm phải suy tôn các cá nhân, các tập thể điển hình tiên tiến, để mỗi tập thể, cá nhân đó chính là những tấm gương sáng và là vốn quý của sự nghiệp cách mạng.
Thứ tư, tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị trong công tác thi đua - khen thưởng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, thông qua vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình để tham gia phong trào và tham gia quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng. Trong đó, các cấp ủy Đảng đóng vai trò lãnh đạo đề ra chủ trương, mục tiêu của công tác thi đua - khen thưởng.
Thứ năm, thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng. Xây dựng và ban hành các quy định, chính sách về thi đua - khen thưởng phù hợp với điều kiện, tình hình xã hội hiện nay. Đào tạo cán bộ, công chức làm công tác thi đua - khen thưởng. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm pháp luật về thi đua - khen thưởng.
Thứ sáu, tăng cường năng lực hoạt động của tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác thi đua - khen thưởng. Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng. Đầu tư xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng.
Thứ bảy, đổi mới phong trào thi đua - khen thưởng. Đổi mới hình thức tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày và gắn liền với mục đích, yêu cầu chung trong từng giai đoạn lịch sử của cách mạng để hướng quần chúng vào mục tiêu đó mà phấn đấu thi đua đạt kết quả tốt. Chuyển từ khen thưởng cuối năm là chủ yếu, sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kể cả đề nghị cấp trên khen thưởng đột xuất.
Bên cạnh đó, Tỉnh cần xây dựng các văn bản hướng dẫn chung về khen thưởng cho các đối tượng là đồng bào dân tộc miền núi; những người làm trong ngành nghề độc hại, khó khăn; công nhân, nông dân, người lao động sản xuất trực tiếp; khen thưởng gương người tốt việc tốt; hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản; các mô hình mới, nhân tố mới, tài năng trẻ…
Thực hiện tốt một số vấn đề nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nêu trên trong thời gian tới, đó sẽ là bước đột phá vào đổi mới công tác khen thưởng, làm cho công tác khen thưởng của tỉnh Vĩnh Phúc đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua của Tỉnh ngày càng phát triển.
Việt Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: