Nghiên cứu, xác định công thức luân canh giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp trên một số loại đất chính của tỉnh

04/05/2011

Trong những năm qua, nhờ làm tốt việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và thời vụ sản xuất nên nông nghiệp Vĩnh Phúc đã có bước phát triển đáng kể: giá trị sản xuất ngành trồng trọt (tính theo giá thực tế) tăng nhanh, từ 1.382,0 tỷ đồng năm 2005 lên 2.377,3 tỷ đồng năm 2009 (tăng 69,12%). Có được những thành công đó là do chúng ta đã tổ chức luân canh cây trồng hợp lý. Tuy nhiên, để có chế độ luân canh hợp lý phải kết hợp đồng thời giữa giống cây trồng với thời vụ sản xuất và kỹ thuật canh tác trên từng loại đất khác nhau. Trong thực tế việc chuyển đổi, lựa chọn công thức luân canh cây trồng của các địa phương vẫn mang tính tự phát, chưa được quy hoạch cụ thể, chưa được đánh giá, phân tích hiệu quả của từng công thức. Xuất phát từ thực tế trên, Phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc trong năm 2010 đã tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, xác định công thức luân canh giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, phù hợp trên một số loại đất chính của tỉnh”. Kết quả cụ thể như sau:

Các tin đã đưa ngày: