Hoạt động KH&CN cấp huyện - Một năm nhìn lại

20/05/2014

Năm 2013, một năm còn nhiều khó khăn đối với công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn Tỉnh, trong đó có việc thực hiện chủ trương tiết kiệm, giảm kinh phí ngân sách nhà nước của Chính phủ. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của ngành KHCN, UBND huyện, thành, thị, hoạt động KH&CN cấp huyện đã thu được một số kết quả tích cực.

Trong triển khai các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn, với chủ trương đa dạng hóa các nguồn vốn cho hoạt động KH&CN, năm 2013 cùng với nguồn vốn sự nghiệp khoa học, vốn huy động của nhân dân, nhiều tiến bộ KH&CN đã được nghiên cứu, triển khai trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Đặc biệt là trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường nông thôn đã hình thành nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình trồng cây cà chua ghép trái vụ tại huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; mô hình trồng mía nguyên liệu trên đất đồi gò tại 2 huyện miền núi Lập Thạch, Sông Lô; mô hình trạm xử lý nước thải sinh hoạt tại các xã xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Đảo; mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên nền đệm lót sinh học tại 20 xã điểm xây dựng NTM của Tỉnh... Các mô hình đã thực sự đem lại lợi ích cả về kinh tế và môi trường góp phần nâng cao đời sống cho bà con nông dân, bộ mặt nông thôn của Tỉnh ngày càng được cải thiện theo hướng hiện đại.

Đối với công tác quản lý nhà nước về KH&CN, Phòng Công thương, phòng Kinh tế cấp huyện đã chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan của Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường công tác kiểm tra về tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng đối với các sản phẩm xăng dầu, khí ga hóa lỏng, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, đồ điện, điện tử, đồ chơi trẻ em,... Qua kiểm tra, đã phát hiện, xử lý hàng chục cơ sở kinh doanh vi phạm và đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng. Tiêu biểu như huyện Bình Xuyên kiểm tra 8 cơ sở bán mũ bảo hiểm, thì có 6 cơ sở vi phạm, tiêu hủy 236 mũ không đạt tiêu chuẩn; thị xã Phúc Yên kiểm tra 18 cơ sở bán mũ bảo hiểm, thu giữ 116 mũ không đạt tiêu chuẩn; huyện Tam Đảo kiểm tra 10 cơ sở bán mũ bảo hiểm, trong đó 6 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 30 triệu đồng,…

Được sự hướng dẫn, phối hợp của Thanh tra Sở KH&CN, công tác kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em cũng được các địa phương quan tâm triển khai. Năm 2013, trên địa bàn các huyện, thành, thị đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hàng trăm cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em theo chỉ đạo của Sở KH&CN. Qua công tác kiểm tra, nhiều cơ sở kinh doanh mới biết được các quy định của nhà nước về quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em, từ đó giúp các cơ sở kinh doanh nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật về KH&CN.

Năm 2013, các địa phương đã được nhận bàn giao 05 trạm cân đối chứng. Việc bàn giao cho các địa phương đưa các trạm cân đối chứng tại các chợ, các trung tâm thương mại vào hoạt động là cơ sở để nâng cao ý thức kinh doanh và văn minh thương mại, góp phần giải quyết tranh chấp giữa người mua và người bán trong giao dịch mua bán hàng hóa. Một số trạm cân đã hoạt động tương đối hiệu quả như các trạm cân của huyện Vĩnh Tường, thị xã Phúc Yên.

Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của huyện, Phòng Công thương đã tham mưu cho UBND huyện triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống tới các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Gắn việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 với cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo việc giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công được nhanh, gọn, hiệu quả.

Một số địa phương đã bước đầu quan tâm đến hoạt động sở hữu trí tuệ đối với đặc sản của mình, trong đó có việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Cá Thính, Thanh long ruột đỏ (Lập Thạch), Tương Khả Do (Phúc Yên), một số sản phẩm chế biến từ Rắn (Vĩnh Sơn), gạo Long Trì (Tam Dương), su su Tam Đảo,... Các sản phẩm sau khi được đăng ký, bảo hộ đã góp phần nâng cao ý thức của người sản xuất trong việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời lưu giữ được hương vị đặc trưng của sản phẩm và nét đẹp truyền thống của quê hương.

Bên cạnh các kết quả nêu trên, hoạt động KH&CN cấp huyện trên địa bàn Tỉnh năm 2013 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác quản lý nhà nước về KH&CN chưa được quan tâm thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về KH&CN; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về KH&CN đã được triển khai nhưng hiệu quả còn thấp; một số địa phương, Hội đồng KH&CN chưa tham mưu được cho Lãnh đạo UBND lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN để ứng dụng vào thực tiễn, các nhiệm vụ KH&CN được triển khai trên địa bàn cơ bản vẫn do Hội đồng KH&CN Tỉnh lựa chọn và bố trí; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất tại một số địa phương chưa được quan tâm; việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN một số nơi còn chưa đúng theo hướng dẫn của liên ngành KH&CN-Tài chính dẫn đến hiệu quả chưa cao...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, hoạt động KH&CN cấp huyện trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 31/01/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện của địa phương.

Hai là, tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý KH&CN giữa các Phòng Công thương, Phòng Kinh tế với các đơn vị chuyên môn của huyện; giữa với các Phòng Công thương, Phòng Kinh tế các huyện, thành, thị với các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ và trang thiết bị phục vụ công tác quản lý.

Ba là, hằng năm, các Phòng Công thương, Phòng Kinh tế cần tiến hành xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí cho hoạt động KH&CN. Sau khi có thông báo dự toán, các đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, gửi phòng Kế hoạch - Tài chính huyện, trình UBND huyện phê duyệt.

Bốn là, tăng cường phối hợp giữa thường trực Hội đồng KH&CN huyện với các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc xác định, lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN, các kết quả nghiên cứu phù hợp đã được khẳng định để nhân rộng mô hình vào địa phương.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ KH&CN ứng dụng vào sản xuất. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật mới đến với mọi người dân tại địa phương, nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo vệ môi trường và phát triển KT-XH địa phương.

Phòng QLKHCN Cơ sở

 

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: