Kết quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 20 xã làm điểm

24/12/2012

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2020. Từ năm 2011- 2013, tỉnh chọn 20 xã làm điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức triển khai, cách thức quản lý, huy động nguồn lực nhằm triển khai trên diện rộng đạt hiệu quả cao. Sau 01 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tại 20 xã làm điểm, các địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo tiền đề để tổ chức triển khai đồng bộ các nội dung Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện chung, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo, quản lý Chương trình theo hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; thành lập Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM, Cấp huyện đã thành lập BCĐ thực hiện Chương trình xây dựng NTM và các tổ giúp việc. Đối với cấp xã, 112 xã đã thành lập BCĐ thực hiện Chương trình xây dựng NTM do Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng ban.

Song song với đó, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành 09 Nghị quyết liên quan đến xây dựng NTM. UBND tỉnh ban hành 16 quyết định và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM theo đặc thù của tỉnh. 09 sở, ngành đã ban hành văn bản hướng dẫn cách thức tổ chức, nội dung triển khai, cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Chương trình xây dựng NTM đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3621/KH-UBND, ngày 14/9/2011 về tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM. Hưởng ứng Cuộc vận động Toàn dân chung sức xây dựng NTM do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua Vĩnh Phúc chung sức xây dựng NTM. Chỉ đạo các huyện, thành, thị phát động thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các xã. Tích cực tuyên truyền trên hệ thống thông tin, truyền thông của tỉnh đến các xã, phường tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Từ những bước chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên hoàn thành quy hoạch chi tiết xã NTM. Đến hết tháng 4/2012, tất cả các xã đã hoàn thành công khai quy hoạch theo quy định, làm bản đồ tấm lớn công khai tại UBND xã. Đến 17/01/2012 cả 112 xã hoàn thành việc lập và được phê duyệt đề án xây dựng NTM.

Theo đó, đến nay đã có 1 xã đạt 9 tiêu chí là: Định Trung; đạt 8 tiêu chí có 2 xã: Nguyệt Đức, Ngũ Kiên; đạt 7 tiêu chí có 5 xã: Thái Hòa, Đồng Thịnh, Hợp Thịnh, Thượng Trưng, Tam Phúc; đạt 6 tiêu chí gồm 7 xã: Nam Viêm, Tử Du, Đình Chu, Đồng Quế, Vân Hội, Yên Đồng, Liên Châu; đạt 5 tiêu chí có 2 xã: Bồ Lý, Tân Phong; đạt 4 tiêu chí gồm 3 xã: Đạo Tú, Hồ Sơn, Tam Hợp. Có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền, đặc biệt  là sự huy động sức người, sức của của người dân địa phương với tổng số tiền huy động được là 4,510 tỷ đồng và 20.359 m2 đất.

Mặc dù vẫn còn một số khó khăn như: Thực trạng nông thôn Vĩnh Phúc nói chung, ở 20 xã điểm nói riêng còn bộc lộ những hạn chế như việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp so với yêu cầu. Công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề chưa phát triển. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn mặc dù đã được tỉnh quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống nông dân tuy được cải thiện nhưng vẫn còn khó khăn, nhiều xã chưa đạt tiêu chí về thu nhập. Một số cơ chế, chính sách có mức đầu tư, hỗ trợ để thực hiện Chương trình còn thấp, chưa được điều chỉnh kịp thời. Một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia không phù hợp thực tế, khi triển khai khó thực hiện như tiêu chí 7 (chợ nông thôn), tiêu chí 10 (thu nhập), tiêu chí số 12 (cơ cấu lao động), tiêu chí 13 (hình thức tổ chức sản xuất)... Tuy nhiên, qua 01 năm tổ chức triển khai Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có 20 xã điểm cho thấy, Chương trình xây dựng NTM thu hút sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư thực hiện. Vì vậy với phương châm chỉ đạo tốt công tác làm điểm, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức triển khai, cách thức quản lý, hình thức huy động các nguồn lực, tỉnh tập trung chỉ đạo 20 xã điểm đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình, phấn đấu đến hết năm 2013 cả 20 xã điểm đều đạt chuẩn xã NTM.

Ngô Yến

Các bài viết khác :
Các tin đã đưa ngày: