Những thông tin cần biết về mã vạch

24/12/2012

1. Một số thông tin chung

Trong hệ thống mã số …EAN cho sản phẩm bEAN lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (…EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (…EAN-8)

Mã số …EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau: từ trái sang phải.

- Mã doanh nghiệp: có thể gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số.

- Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn hoặc ba con số tuỳ thuộc vào mã doanh nghiệp

- Số cuối cùng là số kiểm tra

Để đảm bảo tính thống nhất và tính đơn nhất của mã số, mã quốc gia phải do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế (…EAN International) cấp cho các quốc gia là thành viên của tổ chức này. Mã số quốc gia của Việt nam là 893.

- Mã doanh nghiệp (mã M) do tổ chức mã số vật phẩm quốc gia cấp cho các nhà sản xuất là thành viên của họ. ở Việt Nam, mã doanh nghiệp do …EAN-VN cấp cho các doanh nghiệp thành viên của mình.

- Mã mặt hàng (mã I) do nhà sản xuất quy định cho hàng hoá của mình. Nhà sản xuất phải đảm bảo mỗi mặt hàng chỉ có một mã số, không được có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

- Số kiểm tra C là một con số được tính dựa vào 12 con số trước đó, dùng để kiểm tra việc ghi đúng những con số nói trên

Từ năm 1995 đến thEANg 3/1998, …EAN-VN cấp mã M gồm bốn con số và từ thEANg 3/1998, theo yêu cầu của …EAN quốc tế, …EAN-VN bắt đầu cấp mã M gồm 5 con số. Vì vậy, hiện nay mã …EAN-13 của các doanh nghiệp Việt nam có hai dạng là: mã M gồm 5 con số và 4 con số.

Đỗ Hằng

Các tin đã đưa ngày: