Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03/12/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Khoa học - Công nghệ và môi trường đến năm 2010 và định hướng phát triển kho

12/05/2011

Ngày 15/3/2011 Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã ra Kết luận số 01-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 03/12/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về phát triển Khoa học - Công nghệ và môi trường đến năm 2010 và định hướng phát triển khoa học - công nghệ trong thời gian tới”. Đây là một chủ trương hết sức quan trọng đối với sự phát triển KH&CN tỉnh nhà. Ban biên tập Bản tin xin đăng toàn văn Kết luận trên. 

Xác định được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ vào điều kiện cụ thể của tỉnh, ngày 03/12/2002, BTV Tỉnh ủy (Khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về phát triển khoa học công nghệ và môi trường đến năm 2010. Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động khoa học, công nghệ của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ và thu được một số kết quả quan trọng.

Các tin đã đưa ngày: