Nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 20 xã điểm xây dựng nông thôn mới

13/06/2013

 

Căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 20 xã điểm xây dựng nông thôn mới của Tỉnh, cuối năm 2011, số hộ nghèo tại 20 xã điểm xây dựng nông thôn có  3.151 hộ, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,2%. Điều tra tháng 11/2012, số hộ nghèo còn lại là 1.919 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,4%; cuối năm 2012 giảm được 1.232 hộ (tỷ lệ giảm 3,8%) so với cuối năm 2011.

Trong tổng số 20 xã điểm xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2011 mới chỉ có 02 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới  là: Xã Định Trung (thành phố Vĩnh Yên), tỷ lệ hộ nghèo còn 2,4% (xã thuộc khu vực đồng bằng có tỷ lệ hộ nghèo <3%); Xã Đình Chu (huyện Lập Thạch), tỷ lệ hộ nghèo còn 8,9% (xã thuộc khu vực miền núi có tỷ lệ hộ nghèo <10%).

Đến cuối năm 2012 có thêm 12 xã đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới gồm: Nam Viêm (Phúc Yên) tỷ lệ hộ nghèo còn 2,58%; xã Hợp Thịnh (Tam Dương) tỷ lệ hộ nghèo 2,62%; Huyện Bình Xuyên (xã Tam Hợp tỷ lệ hộ nghèo 3,0%, xã Tân Phong 2,34%) huyện Vĩnh Tường (xã Ngũ Kiên 2,99%, xã Thượng Trưng 3,02%, xã Tam Phúc 3,07%); xã Hồ sơn (Tam Đảo) tỷ lệ hộ nghèo 6,82%, huyện Lập Thạch (xã Thái Hoà 8,73%, xã Tử Du 8,74%), huyện Sông Lô (xã Đồng Quế 9,90%, xã Đồng Thịnh 9,62%).

Còn 06/20 xã tỷ lệ hộ nghèo chưa đạt theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Đạo Tú, Vân Hội (huyện Tam Dương); Yên Đồng, Nguyệt Đức, Liên Châu (Yên Lạc); xã Bồ Lý (huyện Tam Đảo).

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo tại 06 xã điểm còn lại chưa đạt để đến cuối năm 2013 tiêu chí hộ nghèo đạt so với quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra hệ thống các giải pháp sau:

Thứ nhất: Nâng cao nhận thức và năng lực cho các xã nghèo. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo, giới thiệu các mô hình hay về công tác giảm nghèo trên các phương tiện truyền thông tại các địa phương. Đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo của cấp xã. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ở cấp thôn, khu và các hội đoàn thể cấp xã về kỹ năng tổ chức các hoạt động giảm nghèo, kỹ năng kiểm tra, đánh giá, giám sát thực hiện công tác giảm nghèo. Tổ chức các buổi trao đổi học tập kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình hiệu quả trong công tác giảm nghèo giữa các xã với nhau.

Tổ chức buổi trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa hộ nghèo, người nghèo, hộ cận nghèo, người cận nghèo với cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh, huyện về chính sách giảm nghèo. Biểu dương, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có những đóng góp giúp cho công tác giảm nghèo tại địa phương, tạo chính sách ưu tiên đối với những hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo. Gắn tiêu chí thoát nghèo vào việc công nhận gia đình văn hóa tại địa phương.

Thứ hai: Điều tra, rà soát, theo dõi, quản lý diễn biến hộ nghèo. Cần quyết liệt trong tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo đảm bảo khách quan, trung thực, có sự tham gia của nhân dân, danh sách hộ nghèo, hộ thoát nghèo sau khi bình xét phải được niêm yết công khai tại thôn, khu và xã. Phân loại hộ nghèo theo nhóm để có kế hoạch quản lý, theo dõi để thực thi chính sách cho phù hợp. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, cấp tỉnh, huyện, tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện tại 06 xã còn lại.

Thứ ba: Tiếp tục thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ hộ nghèo. Tạo điều kiện để hộ nghèo, người nghèo được tiếp cận với các chính sách như: hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, người cận nghèo; cho vay tín dụng ưu đãi giúp hộ nghèo tại các xã phát triển sản xuất; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng còn thiếu hoặc đã xuống cấp để phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT; hỗ trợ người nghèo về nhà ở theo tiêu chí mới ưu tiên thực hiện điểm tại 06 xã còn lại trước.

Ngô Yến

Các tin đã đưa ngày: