Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 979/BTP-PBGDPL ngày 19/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/10/2020 Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 979/BTP-PBGDPL ngày 19/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 21/10/2020 Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  • Số lượt truy cập: 19225068
  • Đang online :5378